شماره حساب‌ها

برای آگاهی از روش های سفارش و خرید می توانید به پیج مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات لازم را کسب کنید. سپس از طریق شماره حساب های مندرج در این صفحه اقدام به پرداخت نمایید.

شماره حساب: ۵۳۳۷۲۹۳۴۱۰ بانک ملت به نام  مهدی اقایوسفی
شماره کارت: ۸۷۱۳ – ۰۴۱۴ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴ بانک ملت به نام  مهدی اقایوسفی

شماره حساب:۰۲۰۱۰۲۵۸۶۰۰۰۰ بانک پارسیان به نام  مهدی اقایوسفی
شماره کارت: ۸۹۲۸ – ۵۷۴۸ – ۰۶۱۰ – ۶۲۲۱ بانک پارسیان به نام  مهدی اقایوسفی